Weksle Dochodowe

Inwestycje dla osób prawnych

Aktualne emisje

Na czym polega ta inwestycja?

Fundusz Hipoteczny Yanok udziela polskim firmom pożyczek hipotecznych zabezpieczonych na nieruchomościach o co najmniej dwukrotnie wyższej wartości.

Pieniądze służące do udzielania pożyczek hipotecznych pochodzą m.in. z Emisji Weksli Dochodowych.

Weksle Dwuletnie

12% p.a.

Seria C 2024/06/C/2Y/01-50

Raporty finansowe

Najnowszy Raport Roczny Funduszu Hipotecznego Yanok za 2022 rok

Przychody ze sprzedaży wypracowane przez Fundusz na koniec 2022 roku wyniosły ponad 8,8 mln zł.

Stabilny wzrost wyników finansowych i wartości majątku potwierdzają dane zaprezentowane w niniejszym Raporcie.

Raport Roczny za 2022 rok oraz wszystkie historyczne raporty kwartalne i roczne wraz z dokumentami finansowymi są dostępne na stronie www.yanokhipoteczny.pl w zakładce Wyniki Finansowe i Raporty Funduszu

Raport Roczny Funduszu Hipotecznego Yanok

Procedura nabycia

Weksle Dochodowe, to nazwa marketingowa weksli własnych wypełnionych emitowanych przez Fundusz Hipoteczny Yanok. Weksle Dochodowe są papierami wartościowymi zgodnie z regulacjami ramowymi art. 9219kodeksu cywilnego i regulacjami szczegółowymi prawa wekslowego. Weksle, jako papiery wartościowe są też instrumentami finansowymi, lecz nie podlegają ograniczeniom ustawowym (art. 1 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wyłącza weksle i czeki z regulacji tej ustawy). Również ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych wyłącza weksle i czeki z regulacji tej ustawy

Emisje Weksli Dochodowych są wyłączonymi z regulacji emisjami papierów wartościowych będących instrumentami finansowymi.

Terminy zapisów: od 1 do 7 dnia danego miesiąca

Na zapis składa się przesłanie „Formularza Zapisu” i dokonanie wpłaty

Aby nabyć Weksle Dochodowe należy:

 1. Wybrać konkretną emisję np. dwuletnią lub trzyletnią.
 2. Pobrać odpowiadający wybranej emisji druk „Formularz Zapisu”, wypełnić go, wydrukować i podpisać, a następnie wysłać skan na adres e-mail: weksle@yanokhipoteczny.pl.
 3. Dokonać zapłaty kwoty będącej iloczynem ilości weksli x 100 000,00 zł na rachunek bankowy Emitenta.

Zapis uznaje się za ważny pod warunkiem przesłania „Formularza Zapisu” oraz dokonania wpłaty.

Uwaga! W przypadku zapisów w ilości przekraczających ilość Weksli w serii, pierwszeństwo mają zapisy dokonane wcześniej.

 1. Emitent wysyła maila potwierdzającego wpływ „Formularza Zapisu”,
 2. 10 dnia każdego miesiąca Emitent przesyła informację o przydziale wraz z dokumentami: Wekslami Dochodowymi lub Certyfikatami Depozytowymi (w przypadku dyspozycji pozostawienia Weksli w Depozycie Funduszu).

Zapis uznaje się za ważny pod warunkiem przesłania „Formularza Zapisu” oraz dokonania wpłaty.

Uwaga! W przypadku zapisów w ilości przekraczających ilość Weksli w serii, pierwszeństwo mają zapisy dokonane wcześniej.

 1. Zyskiem dla Inwestora jest Dyskonto, czyli różnica między nominałem Weksla, a ceną jego nabycia. W zależności od rodzaju Weksla, Dyskonto to jest podzielone na części wypłacane co kwartał lub części wypłacane co rok.
 2. Inwestor otrzymuje przelew tytułem Częściowego Wykupu Weksla Dochodowego co kwartał lub co roku (w zależności od rodzaju Weksla), zgodnie z Harmonogramem Wykupu.
 3. Częściowy Wykup Weksla pozostającego w dyspozycji Inwestora następuje po przesłaniu skanu Rewersu Weksla z dokonaną adnotacją o dokonaniu Częściowego Wykupu Weksla za poprzedni okres.
 4. W przypadku, gdy Inwestor korzysta z Depozytu Funduszu, Fundusz, w imieniu i na rzecz Inwestora przedstawia Weksle Dochodowe do Częściowego Wykupu oraz dokonuje odpowiednich adnotacji na Rewersie Weksla.

 1. Wykup Weksla Dochodowego następuje pod warunkiem zwrotu Weksla Funduszowi. Zwrot Weksla oraz Wykup następuje po uprzednim ustaleniu terminu spotkania przez Inwestora.
 2. W przypadku, gdy Inwestor korzysta z Depozytu Funduszu, Fundusz w imieniu i na rzecz Inwestora przedstawia Weksle Dochodowe do Wykupu i dokonuje przelewu w Dniu Wykupu.
 3. Na wniosek Inwestora, Fundusz może wyrazić zgodę na Wykup Całkowity przed terminem. Fundusz w odpowiedzi na wniosek, przedstawi Inwestorowi warunki przedterminowego wykupu. Warunki te będą zawierały wynagrodzenie Funduszu nieprzekraczające pozostałej części Dyskonta. Wynagrodzenie zostanie potrącone z sumy Wykupu Całkowitego.

Kontakt

Karolina Petruczenko-Nitychoruk
Karolina Petruczenko-Nitychoruk
Prokurent (od 11.09.2018r.),
Starszy Specjalista ds. Inwestycji
Aleksandra Ziomek
Aleksandra Wilczyńska
Koordynator Działu Obsługi Klienta,
Starszy Specjalista Departamentu Pożyczek,
Specjalista ds. Inwestycji
Olga Świstowska
Olga Świstowska
Starszy Specjalista Departamentu Pożyczek,
Specjalista ds. Inwestycji
Formularz kontaktowy
Logo Funduszu Hipotecznego Yanok
Fundusz Hipoteczny Yanok sp. z o.o.

ul. Ignacego Krasickiego 36A

30-503 Kraków

NIP: 6762492217

KRS: 0000572270

Regon: 362286875

Kapitał zakładowy: 4 000 000 zł
(w całości opłacony gotówką)