Bezpieczeństwo i ryzyko

Wszelkie inwestycje obciążone są ryzykiem. Nabycie Weksli Dochodowych też potencjalnie może być ryzykowne. Jako odpowiedzialny Emitent, Fundusz Hipoteczny Yanok przedstawia rzetelne dane, swoje silne strony i zidentyfikowane ryzyko, a Inwestor powinien sam dokonać oceny atrakcyjności inwestycji i poziomu ryzyka.

Silne strony

Inwestować powinno się w rzeczy zrozumiałe dla Inwestora. Model biznesowy Funduszu Hipotecznego Yanok jest bardzo prosty: z kapitałów własnych oraz dłużnych (obligacje, pożyczki i weksle własne) Fundusz udziela finansowania przedsiębiorstwom z zastosowaniem silnych zabezpieczeń, w tym na nieruchomościach o wartości co najmniej dwukrotnie wyższej niż finansowanie. Fundusz zarabia na prowizjach i różnicach oprocentowania pieniędzy.

Cel Emisji. Weksle Dochodowe emitowane są jako papiery wartościowe i instrumenty finansowe przez Emitenta w celu pozyskania kapitału dłużnego do swojej jedynej działalności, to jest do udzielania pożyczek hipotecznych przedsiębiorstwom.

Bezpieczeństwo Inwestora, a bezpieczeństwo Emitenta. Dla Inwestora bezpieczeństwo inwestycji jest wprost związane z majątkiem Emitenta, jego wysokością i jakością. Głównym majątkiem Funduszu są pieniądze na rachunkach bankowych i wierzytelności hipoteczne. Fundusz udziela pożyczek tylko wówczas, gdy jest przewidziany realny sposób spłaty, a zabezpieczenia są wystarczające do dochodzenia roszczenia głównego i pobocznych w przypadku braku spłaty.

Procedura udzielania pożyczek hipotecznych. Procedura ta jest kilkustopniowa i dogłębna. Badaniu poddane są zabezpieczenia, w tym nieruchomość, cel finansowania, stan przedsiębiorstwa, jego finanse, pozycja na rynku. Całość objęta jest opracowaniem due dilligence.

Zabezpieczenia. Fundusz udzielając pożyczki dokonuje standardowych zabezpieczeń rzeczowych w postaci hipoteki na pierwszym miejscu w księdze wieczystej w podwójnej wysokości i pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości, cesji ubezpieczenia nieruchomości oraz zabezpieczeń na pozostałym majątku przedsiębiorstwa pożyczkobiorcy i zarządzie bądź właścicielach jako poręczycielach w postaci weksla in blanco i aktowi poddania się egzekucji z art. 777 kpc. Poza standardowymi, ustanawia się zabezpieczenia dodatkowe w zależności od konkretnego przypadku.

Nieruchomości są podstawowym zabezpieczeniem. Fundusz zabezpiecza się na nieruchomościach łatwych do zbycia i odpornych na wahania cenowe rynku. Fundusz dla bezpieczeństwa przyjmuje maksymalne LTV 50%. Wykluczane są nieruchomości leśne, rolne oraz mieszkaniowe będące centrum życia rodzin. Przykładowe nieruchomości można obejrzeć: TUTAJ

Doświadczenie i dokładna wiedza o rynku nieruchomości są niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji o finansowaniu przedsiębiorstwa. Fundusz Hipoteczny Yanok powstał w oparciu o spółkę KRN, z ponad 30 letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości oraz o relacje tej spółki ze wszystkimi uczestnikami rynku nieruchomości w Polsce (deweloperzy, pośrednicy, rzeczoznawcy). Fundusz korzysta również z autorskiego narzędzia RONiN 24.pl służącego do precyzyjnego określenia ceny konkretnej nieruchomości i ustaleniu trendu rynkowego dla danej lokalizacji i rodzaju nieruchomości.

Polityka finansowa. Celem polityki finansowej Funduszu jest zapewnienie płynności i bezpieczeństwa Inwestorom poprzez akumulację zysków (bez ich podziału) oraz poprzez legalną optymalizację podatkową, opartą o interpretacje indywidualne.

Relacje z Inwestorami. Fundusz Hipoteczny Yanok działa w formie spółki z o.o. więc nie ma obowiązków takich jak spółki giełdowe, fundusze inwestycyjne, czy podobne podmioty. Niemniej z własnej inicjatywy Fundusz publikuje wyniki finansowe na stronie internetowej oraz przesyła swoim Inwestorom miesięczny Informator Inwestora, kwartalne raporty finansowe oraz roczny bilans i rachunek zysków TUTAJ. Konsekwentna polityka transparentności i otwartości informacyjnej powoduje, że dla Inwestorów Fundusz jest rozpoznawalny, a jego działania zrozumiałe. Znajduje to wyraz w licznych pozytywnych opiniach udostępnianych publicznie.

Rozliczenia z Inwestorami. Od początku działalności, czyli od 2015 roku, Fundusz nigdy nie miał żadnych opóźnień w spłacie odsetek czy wykupie inwestycji. Fundusz nie zidentyfikował żadnych zagrożeń na najbliższe lata, które mogłyby realnie zagrozić terminowości rozliczeń. Inwestycje Yanok przewidują przedterminowy wykup na wniosek Inwestora, a Fundusz ma prawo ten wnioskowany termin przesunąć lub odmówić wykupu, jeśli w istotny sposób mogłoby to wpłynąć negatywnie na jego płynność. W historii działalności Funduszu nie zdarzyło się przesunąć, bądź odmówić przedterminowego wykupu.

Dochodzenie roszczeń z weksla Egzekwowanie roszczeń z weksla jest proste i tanie.  Do dochodzenia roszczeń z weksla ma zastosowanie postępowanie nakazowe. Oznacza to, że sąd ma obwiązek wydać nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi wekslowemu. Postępowanie dowodowe ogranicza się jedynie do rozstrzygnięcia przez sąd, czy weksel jest prawidłowo wystawiony. Opłata za pozew z weksla to tylko 1/4 części (25%) opłaty pobieranej od tradycyjnego pozwu.  Dodatkowo, nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla staje się natychmiast wykonalny. 

Potencjalne zagrożenia

Gwałtowne i powszechne obniżenie wartości nieruchomości. Ryzyko obecnie oceniane jako niewielkie. Wydarzenia ostatnich lat w postaci pandemii, inflacji i militarnej napaści na kraj sąsiedzki, to wydarzenia o ogromnym wpływie na gospodarkę, a mimo tego rynek nieruchomości w Polsce jest stabilny.

Recesja gospodarcza. Ryzyko oceniane jako możliwe do wystąpienia. Polska gospodarka jest już silnie związana z gospodarką globalną i recesja powszechna jest mało prawdopodobna. Niemniej mogą wystąpić branże, które są bardziej ryzykowne. Fundusz identyfikuje je i zachowuje wówczas podwyższony rygor decyzji finansowych.

Skumulowany brak zwrotu pożyczek hipotecznych udzielonych przedsiębiorcom. Ryzyko, które Fundusz musi stale brać pod uwagę. Jest to ryzyko zmniejszenia płynności finansowej, ale nie jest ryzykiem strat. Zachowanie odpowiedniego poziomu środków pieniężnych oraz zawieranie większej ilości umów pożyczek hipotecznych jest właściwym postępowaniem na ograniczenie i dywersyfikację tego ryzyka. Rozwój Funduszu poprzez wzrost aktywów systematycznie podnosi stabilność finansową.

Niestabilne otoczenie prawne. Ryzyko oceniane jako niewielkie, ale jednocześnie stale istniejące. Tendencja władz ustawodawczych do regulowania wszelkich aktywności, w tym gospodarczych powoduje niepewność rynkową. Powolność działania sądów i innych instytucji publicznych wydających decyzje administracyjne powodują rozciągnięcie w czasie wszelkich działań biznesowych, czy to w zakresie zawierania umów, czy też dochodzenia roszczeń. To ryzyko Funduszu wymusza wydatkowanie wyższych kosztów na obsługę prawną, niemniej Fundusz przyjmuje, że jest to cecha charakterystyczna i powszechna dla całej polskiej gospodarki.